Obligació d’informació general
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d’informació general d’aquest lloc web: • Titular: NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L. • CIF: B-65717456 • Adreça: Av. de les Corts Catalanes, 8 – 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) • Telèfon: +34 93 492 57 00 • Contacte: networkia@networkia.es • Dades registrals • Registre Mercantil de: Barcelona • Volum: 43035 • Foli: 114 • Full: B418676 Clàusula d’exempció de responsabilitat © NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L. 2012 No té coneixement efectiu i actual que els continguts enllaçats des de la web amb URL www.networkia.es puguin ser il•lícits, usats il•lícitament o d’alguna manera perjudicials per a tercers. Amb l’objectiu d’actuar amb la màxima diligència possible davant d’aquestes eventualitats, el titular prega que les comuniqueu immediatament a través de la secció «Contacte», per qualsevol mitjà fefaent en Dret, amb identificació indubtable del comunicant que inclogui dades suficients de contacte, i amb una exposició detallada i exhaustiva sobre el contingut presumptament il•lícit, la presumpta il•licitud de l’ús del contingut, o el presumpte perjudici. Avís de copyright © NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L. 2011 Reproducció autoritzada sempre que se citi la font, tret que s’indiqui el contrari. Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades, aquesta autorització cancel•larà l’autorització general abans citada i esmentarà clarament les possibles restriccions d’ús. Tot enllaç de tercers a la web ha de ser-ho a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els «enllaços profunds» i el framing. Consentiment de l’usuari L’ús dels formularis esmentats, així com l’enviament d’un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers.

Excepte en els camps en què expressament s’indiqui el contrari, el lliurament d’informació requerida sobre dades personals tindrà el caràcter de voluntari, sense que la negativa a facilitar aquesta informació impliqui una minva en la qualitat o la quantitat dels serveis que sol•liciteu. La falta d’emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L. pugui prestar-vos els serveis que seleccioneu, gestionar la vostra sol•licitud o enviar-vos la informació sol·licitada.